Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor patiënten en naasten

Wetgeving

De Algemene Verordening Gegevens (AVG) geeft richtlijnen ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft hospice Huis Wilma bepaalde plichten en hebben patiënten en naasten bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Met deze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Hospice Huis Wilma

Hospice Huis Wilma verwerkt diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u medisch en verpleegkundig goed te kunnen behandelen. Daarbij hebben wij deze gegevens nodig voor kwaliteitszorg en financiële afhandeling.
Ons hospice heeft de praktijkmanager aangewezen voor het coördineren van privacyzaken.

Wat wij beloven

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Dit laatste doen we alleen als u hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven. Verder zullen wij deze gegevens niet gebruiken of delen met derden voor andere doeleinden. De enige uitzondering hierop is als hospice Huis Wilma hiertoe wettelijk verplicht wordt.
 • Alle medewerkers en vrijwilligers binnen ons hospice hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

U heeft de volgende rechten

 • U heeft zelf toegang tot uw eigen zorgdossier.
 • U kunt hiervan zelf een kopie maken in pdf of print. U mag dit ook aan ons vragen.
 • Als gegevens niet correct zijn, mag u ons vragen om (delen van) uw gegevens te corrigeren, aanvullen of verwijderen indien dat nodig mocht zijn.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) laten toevoegen aan uw zorgdossier.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling aangeven bij uw verpleegkundige of zorgmanager. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Uitwisseling van uw gegevens aan derden

De medewerkers en vrijwilligers van hospice Huis Wilma hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. We wisselen alleen mondeling, schriftelijk of digitaal gegevens uit met zorgverleners die met u een behandelrelatie hebben en met zorgverleners die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg in ons interne interdisciplinaire overleg. Daarnaast hebben alle zorgverleners een beroepsgeheim.

Uw zorgdossier (Nedap ONS)

De zorgprofessionals doen verslag in uw zorgdossier en leggen daarin uw wensen en met u gemaakte afspraken vast. Wanneer u dit wenst, heeft u bij een aantal delen in het zorgdossier (Caren) toegang om zelf de informatie te bewerken.
U beslist zelf òf en welke naasten uw dossier mogen inzien. Uw naasten gebruiken daarvoor dan uw inloggegevens. Wilt u aan de verpleegkundige doorgeven welke naasten inzagerecht hebben in uw dossier?

Wie heeft er toegang tot uw zorgdossier

Wij hanteren uw zorgdossier volgens de wetgeving. U heeft middels een persoonlijke toegangscode te allen tijde toegang tot uw zorgdossier. U mag de verpleegkundige altijd om een toelichting of uitleg vragen.
De verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen van het medisch team en dienstenteam en de geestelijk verzorgers hebben toegang tot uw volledige dossier.Externe zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut, hebben toegang tot uw volledige dossier zolang zij actief bij de zorg aan u betrokken zijn.
Medewerkers met taken in coördinatie, bedrijfsvoering en financiën hebben beperkt toegang tot benodigde gegevens in uw dossier.
Vrijwilligers hebben, afhankelijk van hun functie, inzage in een beperkt deel van uw zorgdossier. Alleen dat deel dat noodzakelijk is om hun taken te kunnen uitvoeren.
Voor beheerders van en verantwoordelijken voor Nedap ONS is het vanuit hun functie noodzakelijk toegang te hebben tot uw dossier. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Geheimhouding en andere voorwaarden volgens de wet AVG zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst.
Op basis van wetgeving is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar ter controle van wetmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg, om inzage in een deel van uw dossier vraagt. Dit gebeurt volgens de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen.

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
KvK
64763560
RSNI
855826149
AGB
73737324
© Stichting huis Wilma -
Privacy, cookies en copyright
download